1st pic: “You wake up, flawless…I woke up like this I woke up like this”

2nd & 3rd pic: “Say I, look so good tonight
God damn, God damn
Say I, look so good tonight
God damn, God damn, God damn”